Уведомление за разпределяне на дивидент

На проведеното на 14.06.2024 г. общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се взе решение за разпределяне на 100% от печалбата за 2023 г., преобразувана съгласно чл. 29, ал. 3 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, в размер на 803 595,30 лв.  Размерът на дивидента е 0,0102 лв. … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на основание … още