Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Във връзка с изискванията на чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за постъпило уведомления за промяна в притежавано значително участие в емисия варанти с ISN BG9200002228, както следва: