Сключен договор за наем

На 01.02.2024 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 31.01.2024 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи тристранно споразумение за преразпределение на отдадени под наем площи в “FPI Business Center“, с адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б със следните лица: „Санта Марина“ АД и „Феърплей … още

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Уважаеми дами и господа, във връзка с изискванията на чл. 148б от ЗППЦК с настоящото Ви уведомяваме за постъпило уведомление от Милена Захариева за промяна в притежавано от нея значително участие в емисия варанти с ISN BG9200002228, което на 13.12.2023 г. е намаляло от 10,02% на 8,10%.

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Във връзка с изискванията на чл. 148б от ЗППЦК а с настоящото Ви уведомяваме за постъпило уведомления за промяна в притежавано значително участие в емисия варанти с ISN BG9200002228, както следва: