Управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите

Кристина Петрова е изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ и отговаря за управлението и развитието на дружеството. Има над 15 г. опит на капиталовия пазар, в т.ч. като част от екипа на Комисия за финансов надзор в дейността й по лицензионни и разрешителни производства за дружества със специална инвестиционна цел, публични дружества и емитенти, управляващи дружества, инвестиционни посредници, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и др. Последователно е заемала длъжността ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ в инвестиционен посредник и във ФеърПлей Интернешънъл АД. Кристина е магистър по „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Финансов мениджмънт“ от Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

Иванка Ангелова е член на Съвета на директорите и отговаря за цялостната дейност, свързана с финансите и счетоводството на дружеството. Ваня има над 25 г. опит като главен счетоводител на строителни дружества, дружества, специализирани в дейности по лизинг и отдаване под наем на МПС и услуги със строителна техника и механизация, както и в търговията със строителни материали. Ваня е магистър по „Математика и информатика“ от ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив и магистър по „Счетоводство и контрол“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Светла Ангелова  е член на Съвета на директорите на дружеството и отговаря за дейността, свързана с управлението на недвижимите имоти. Светла има дългогодишен опит като главен счетоводител и финансов директор на дружества, специализирани в сферата на строителството и архитектурата, управлението на офис сгради, отдаването под наем на недвижими имоти, както и инвестиционно посредничество. Светла е магистър по „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство – гр. София.