Инвеститори

Корпоративното управление на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ се основава на следните основни  принципи:

  • Защита на правата на акционерите
  • Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от размера на участието им в капитала на дружеството и националната им принадлежност
  • Признаване правата на заинтересованите лица по закон
  • Разкриване на информация за дружеството и прозрачност
  • Отговорности на управителния орган

Капиталът на дружеството е в размер на 78 545 400 лв., разпределен в 78 545 400 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, които дават право на притежателите си на един глас в ОСА, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Акциите са допуснати до търговия на Българска фондова борса, ISIN BG1100042057 (борсов код FPP).

Издаването и разпореждането с акции на дружеството има действие от регистрацията в Централен депозитар и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Всички емитирани акции са изцяло платени. Няма акции, които да не представляват капитал. Дружеството не притежава собствени акции. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ няма дъщерни дружества.

С Решение № 555-Е/30.06.2022 г. Комисия за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на до 98 090 800 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти с емисионна стойнност 0,001 лв. и ISIN BG9200002228, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответен брой акции от бъдещо увеличение на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Варантите са допуснати до търговия на Българска фондова борса (борсов код FFPV).