Общо събрание на акционерите

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Общото събрание се провежда по седалище на дружеството. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството. Свикването се извършва чрез обявяване на покана по реда на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите.