История

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) е учредено на Учредително събрание на 15.07.2005 г. и е вписано в търговския регистър с Решение № 1/28.07.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 8851 от 28.07.2005 г. Дружеството е учредено за неопределен срок. С Решение № 84 на Комисията за финансов надзор от 01.02.2006 г. дружеството притежава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране в недвижими имоти.

Предметът на дейност на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е публично дружество и акциите му са допуснати до търговия на Българска фондова борса https://www.bse-sofia.bg/bg/ (борсов код FPP).