Портфолио

Новини

Сключени договори за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за ползване на съществуваща площадкова ВиК мрежа

На 22.04.2024 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 19.04.2024 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи договори по силата на който „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 учредява в полза на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ безвъзмездно и безсрочно право на прокарване през част от поземлен имот с идентификатор … още

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Постъпили са уведомления за промяна в притежавано участие в емисия варанти с ISIN BG9200002228, издадена от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, както следва: – Участието на Катерина Захариева е намаляло от 10,01% на 0%; – Участието на Феърплей Интернешънъл АД се е увеличило от 28,04% на 39,96%.

Сключен договор за наем

На 01.02.2024 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 31.01.2024 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи тристранно споразумение за преразпределение на отдадени под наем площи в “FPI Business Center“, с адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б със следните лица: „Санта Марина“ АД и „Феърплей … още