Първично публично предлагане на емисия варанти с ISIN код BG9200002228

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за първично публично предлагане на емисия варанти, ISIN код BG9200002228 София, България, 7 юли 2022 г. – „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: FPP/“Българска фондова борса“ АД), ЕИК 131457471, LEI код 8945007YP0RQOLYBU974 със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, … още