Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Уведомление за промяна в значително дялово участие на „ФеърПлей Интернешънъл“ АД в капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и промяна в притежавани варанти, издадени от дружеството

Уведомление за резултата от подписката за увеличение на капитала чрез упражняване на правата по емисия варанти с ISIN BG9200002228

Уведомление за резултата от подписката за увеличение на капитала чрез упражняване на правата по емисия варанти с ISIN BG9200002228

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 – Брой акции преди увеличението: 49 045 400; – Борсов код на акциите: FPP; – ISIN код на акциите: BG1100042057; – Борсов код на издадените варанти: FPPV; – ISIN код на издадените варанти: BG9200002228; – … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на … още