Сключен е договор за отдаване под наем на СПА Ризорт Св. Иван Рилски, гр. Банско

На 29.09.2023 г. в съответствие с овластяване по т. 12 от редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 06.06.2023 г., „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор за отдаване под наем на СПА Ризорт Св. Иван Рилски, гр. Банско.

Със сключения средносрочен договор за наем се гарантира, както безпроблемното функциониране на туристическия обект през периода на договора, така и регулярните постъпления от отдадения под наем недвижим имот.