2023

Отчет за Q1 Отчет за Q2 Отчет за Q3 Отчет за Q4 Годишен финансов отчет за 2023 г.

2022

Годишни отчети Справка за притежаваните търговски недвижими имоти за периода 01.01.-31.12.2021 г. Одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. Междинни отчети Отчет за Q1 SPRAVKA_1_IND_GFO_6M_FPP ADSIC_31.03.2022 (3).xls SPRAVKA_1_IND_GFO_6M_FPP ADSIC_31.03.2022 (1).pdf FPP_IFRS_31.03.2022 (3).pdf FPP_IFRS_31.03.2022 (2).pdf 9_Q1_2022_PRILOJENIE_4_NAREDBA_2 ÷ë. 12, àë. 1, ò.2 îò ÍÀÐÅÄÁÀ 2 (3).pdf 9_Q1_2022_PRILOJENIE_4_NAREDBA_2 ÷ë. 12, àë. 1, ò.2 îò ÍÀÐÅÄÁÀ 2 (2).pdf 8_Q1_2022_PRILOJENIE_31 … още

2021

Междинни отчети 10_Финансов отчет на Дружеството към 30.09.2021г., НСС 10_Финансов отчет на Дружеството към 30.06.2021г., НСС 9_Приложение № 9 към 30.06.2021г., по Наредба №2 на КФН 8_Информация по чл.31 и 41 от Наредба №2 на КФН към 30.06.2021г. 7_Декларация на отговорните лица към 2-ро трим 2021 6_Междинен доклад за дейнoстта на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ към … още

2020

Годишни отчети ФПП АДСИЦ Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет 2020 Справка за финансовият резултат на ФПП АДСИЦ за 2020 ФПП АДСИЦ Декларация на одитора, по чл. 100н от ЗППЦК ФПП АДСИЦ Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор ФПП АДСИЦ … още

2019

Годишни отчети ФПП АДСИЦ Информация по чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ ФПП АДСИЦ Декларация на одитора, по чл. 100н от ЗППЦК ФПП АДСИЦ Информация по чл. 41, ал. 1 към Наредба 2 за 2019 ФПП АДСИЦ Доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията за 2019 ФПП АДСИЦ Информация относно публично дружество по Приложение 11 … още

2018

Годишни отчети Годишен финансов отчет за 2018., КФН Годишен финансов отчет за 2018., МСС Годишен доклад за дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018г. Приложение към Годишния финансов отчет за 2018г Одиторски доклад за 2018г. Приложение №11 по Нареба №2 на КФН Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК Доклад за прилагане на политиката за … още

2017

Годишни отчети Годишен доклад за дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017г. Годишен финансов отчет за 2017г., КФН Годишен финансов отчет за 2017г., МСС Приложение към Годишния финансов отчет за 2017г. Одиторски доклад за 2017г Приложение №11 по Нареба №2 на КФН Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК Доклад за прилагане на политиката за … още

2016

Годишни отчети Годишен финансов отчет за 2016г., КФН Годишен финансов отчет за 2016г., МСС Приложение към Годишния финансов отчет за 2016г. Одиторски доклад за 2016г Годишен доклад за дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2016г. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК Приложение №11 по Нареба №2 на КФН Доклад за прилагане на политиката за … още

2015

Годишни отчети Годишен финансов отчет за 2015г. Годишен финансов отчет за 2015г., МСС Приложение към Годишния финансов отчет за 2015г. Одиторски доклад за 2015г. Годишен доклад за дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2015г. Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК Приложение N 11 по Наредба N 2 на КФН Доклад за прилагане на политиката … още

2014

Годишни отчети Карта за корпоративно управление, 2014 г. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на ФПП АДСИЦ за 2014г. Годишен финансов отчет за 2014г. Годишен финансов отчет за 2014г., МСС Одиторски доклад за 2014г. Приложение към Годишния финансов отчет за 2014г. Годишен доклад за дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за … още