СД на БФБ – Вземане на решение за регистрация на ЦК.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., е взето следното решение:На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, на БФБ-София АД, следната емисия акции:– Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;– ISIN … още

Решения от учредителното събрание на ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. Увеличаване на капитала на дружеството.

Във връзка с публикации в ДВ бр. 15/17.02.2006 год., в. Дневник от бр.33/15.02.2006 год., и Решение на учредителното събрание на акционерите на дружеството за първоначално увеличаване на капитала на ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София /FРP/, Ви уведомяваме за следното:На основание чл. 3, във връзка с чл. 5 от Приложение № 10 към Правилника  на борсата се регистрира … още