ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за Санта Марина.

В БФБ-София АД е постъпила информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:В следствие на Решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 15.03.2006 год., дружеството сключи следните договори:1. Договор за строителство с изпълнителя на целия проект за изграждането на обекта Ваканционно селище – “Санта Марина”, гр. Созопол, респективно притежател на всички изискуеми за законосъобразното … още

Решения на ОСА.

На проведено ОСА от 06.03.2006 год., на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, са взети следните решения:– Избор на регистриран одитор;– Промени в устава на дружеството.

Общо събрание на акционерите.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, свиква извънредно ОСА на 06.03.2006 год. от 10.00ч. в гр. София, ул. Атанас Дуков № 36 при следния дневен ред:– Промени в устава на дружеството;– При липса на кворум, събранието ще се проведе на 21.03.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.– Поканата за ОСА е … още

СД на БФБ – Вземане на решение за регистрация на ЦК.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., е взето следното решение:На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, на БФБ-София АД, следната емисия акции:– Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;– ISIN … още

Решения от учредителното събрание на ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. Увеличаване на капитала на дружеството.

Във връзка с публикации в ДВ бр. 15/17.02.2006 год., в. Дневник от бр.33/15.02.2006 год., и Решение на учредителното събрание на акционерите на дружеството за първоначално увеличаване на капитала на ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София /FРP/, Ви уведомяваме за следното:На основание чл. 3, във връзка с чл. 5 от Приложение № 10 към Правилника  на борсата се регистрира … още