Общо събрание на акционерите.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ свиква ОСА на 06.06.2006 год. от 10.00ч. в гр. София, бул. Черни връх № 51Б при следния дневен ред:– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;– Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;– Отчет на Директора за … още

Промени в капитала на дружеството.

С Решение на СГС от 12.04.2006 год., са вписани следните промени по партидата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:– Увеличава капитала на дружеството от 500 000 лева на 650 000 лева, чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка една.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи авансово плащане за Санта Марина.

Друга информация за търговската дейност, съгл. Чл. 8, ал. 1, т. 7 от НПППЦКРИПДДВ БФБ-София АД е постъпила следната информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:На 31.03.2006 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София получи авансово плащане (30 %) по първия си договор за строителство и продажба на апартамент, строящ се във ваканционно селище "Санта Марина", гр. Созопол.Стойността на … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за Санта Марина.

В БФБ-София АД е постъпила информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:В следствие на Решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 15.03.2006 год., дружеството сключи следните договори:1. Договор за строителство с изпълнителя на целия проект за изграждането на обекта Ваканционно селище – “Санта Марина”, гр. Созопол, респективно притежател на всички изискуеми за законосъобразното … още

Решения на ОСА.

На проведено ОСА от 06.03.2006 год., на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, са взети следните решения:– Избор на регистриран одитор;– Промени в устава на дружеството.

Общо събрание на акционерите.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, свиква извънредно ОСА на 06.03.2006 год. от 10.00ч. в гр. София, ул. Атанас Дуков № 36 при следния дневен ред:– Промени в устава на дружеството;– При липса на кворум, събранието ще се проведе на 21.03.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.– Поканата за ОСА е … още

СД на БФБ – Вземане на решение за регистрация на ЦК.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., е взето следното решение:На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, на БФБ-София АД, следната емисия акции:– Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;– ISIN … още

Решения от учредителното събрание на ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. Увеличаване на капитала на дружеството.

Във връзка с публикации в ДВ бр. 15/17.02.2006 год., в. Дневник от бр.33/15.02.2006 год., и Решение на учредителното събрание на акционерите на дружеството за първоначално увеличаване на капитала на ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София /FРP/, Ви уведомяваме за следното:На основание чл. 3, във връзка с чл. 5 от Приложение № 10 към Правилника  на борсата се регистрира … още