ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор проспект за увеличение на капитала

София, 04 декември 2007 г.
На 30 ноември 2007 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор проспект за увеличение на капитала.
Решението за увеличаване на капитала е взето на заседание на Съвета на директорите, проведено на 5 ноември 2007 г. Дружеството планира да увеличи капитала от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв. посредством издаване на емисия от 10.140 млн. нови акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой. Упълномощеният инвестиционен посредник по увеличението на капитала е ИП „Капман” АД.


***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (15.39% пазарен дял) и третото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ (по статистика на КФН за второ тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества), 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.