ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ строи нови вили за 7,8 млн. лв.

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ строи нови вили за 7.8 млн. лв.Дружеството внесе в КФН проспекта си за увеличение на капитала до 60.84 млн. лв.София, 5 декември 2007 г.„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започва строителството на още пет вилни сгради от Етап ІІІ на ваканционно селище „Санта Марина” в Созопол. В тях ще бъдат инвестирани 7 788 197 лв. без ДДС, а общата им разгъната застроена площ ще е 6 855.81 кв. м., става ясно от подписано днес допълнително споразумение към договора за строителство на „Санта Марина” Етап ІІІ.
В следствие на това фондът вече има 12 вили от Етап ІІІ, строени в типичният за „Санта Марина” оригинален архитектурен стил на българското възраждане от 17-19-ти век и с традиционни за Созопол материали. Третият етап е по-голям от първите два взети заедно, неговото строителство ще продължи до 2011 година, но продажбите на апартаменти от там се очаква да започнат още през 2008 г.“ФеърПлей Пропртис” АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор проспекта си за увеличение на капитала от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв., чрез издаване на 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой. Очаква се увеличението да започне към средата на януари 2008 г. и да приключи в началото на месец март, а търговията с новите акции да започне след средата на същия месец.
Срещу всяка от старите акции дружеството ще издаде едно право, а пет права ще дават възможност за записване на една нова ценна книга. Наскоро дружеството обяви очакванията си да разпредели по 14 стотинки на акция дивидент за 2007 г., ако увеличението на капитала приключи след разпределението на печалбата или по 12 стотинки, ако дивидентите бъдат разпределени след увеличението. 
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.