ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ бе пазарно оценен за над 149 млн. лв.

Комисията за финансов надзор одобри проспекта му за предстоящото увеличение на капиталаСофия, 7  януари 2008 г.Нетната стойност на активите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ възлиза на 149 024 728 лв., изчислена съгласно пазарните оценки на „Явлена Импакт” ООД, водещ оценител и експерт в сектора на недвижимите имоти. Това става ясно от проспекта за четвъртото по ред увеличение на капитала на дружеството. Документът бе одобрен от Комисията за финансов надзор и вече е достъпен за инвеститорите чрез интернет страницата на компанията www.fpp.bg.Тази пазарна оценка означава, че зад една акция на фонда стоят активи с нетна стойност 2.94 лв. По пазарни цени, дружеството притежава недвижими имоти за над 161 млн. лв., като това е близо 2,3 пъти над счетоводната им стойност в размер 71,5 млн. лв. от финансовите отчети към 30 септември 2007 г. Експертите от „Явлена Импакт” са използвали четири метода при оценяването – метода на пазарните аналози, метод на вещната стойност, приходен метод и остатъчен метод.„Пазарната оценка на активите позволява да се пресметне колко  е минималната реална стойност на едно дружество, т.е. оценка по метода „нетна стойност на активите”.  Нетната стойност на активите, заедно с борсовата цена на акциите, са двата фактора, които определиха емисионната стойност на акциите от новата емисия”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.Предстои да бъде публикувано съобщение в Държавен вестник за предстоящото увеличение на капитала, след което вероятно през февруари  ще започне търговията с права. Цялата процедура по увеличението се очаква да приключи в началото на март, а търговията с новите акции да започне след средата на същия месец.
„ФеърПлей Пропъртис” ще увеличи капитала си от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв., ако бъде записана цялата нова емисия от 10.140 млн. акции, като по този начин ще стане най-големият АДСИЦ в България по размер на регистрирания акционерен капитал. Новите акции са с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой. Срещу всяка стара акция дружеството ще издаде едно право, а с пет права ще бъде записвана по една нова ценна книга.***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.