Съветът на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ реши да увеличи капитала на дружеството от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв. чрез емисия от 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
– На 5 ноември 2007 г. Съветът на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ реши да увеличи капитала на дружеството от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв. чрез емисия от 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.
– Срещу всяка стара акция ще бъде издадено по едно право, а с пет права ще може да се запише по една от новите ценни книги.
– Това увеличение ще осигури достатъчния акционерен капитал за финансиране на новите проекти на дружеството през 2008 г., а емисионната цена е пресметната така, че да не разводнява капитала.
– Всички нови акции ще бъдат от един клас с досега емитираните – обикновени, безналични и поименни, с право на един глас в общото събрание, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Мениджър на увеличението е ИП „Капман”.
– Към 30 септември дружеството управлява активи с балансова стойност 82.691 млн. лв., а пазарната му капитализация е към същата дата възлиза на 111.540 млн. лв. Досегашните му проекти включват два ваканционни комплекса в Созопол и по един в Черноморец, Банско и Паничище.
Публикувано със съкращения.
Пълният текст на съобщението е качен на уеб-сайта на БФБ-София АД на адрес:
http://download.bse-sofia.bg/prospekt/FPP/