Уведомление за допускане до търговия на нови 12 500 000 акции на ФПП АДСИЦ на БФБ

До Комисия за финансов надзор

До Инвестиционната общност

С писмо изх.
№ 844/13.08.2021 г.,  „Българска фондова
борса“ АД  („БФБ“ АД) уведоми „ФеърПлей
Пропъртис“ АДСИЦ за допускане до търговия на емисия в размер на
12 500 000 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции от
увеличението на капитала на дружеството чрез упражняване на правата на
притежателите на варанти от емисия с
ISIN код BBG9200001162.

С нареждане
на изпълнителния директор на „БФБ“ АД от 12.08.2021 г. издадено на основание
чл. 46, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 33, ал. 10, т. 9 от Част III Правила за допускане
до търговия от Правилника за дейността на „БФБ“ АД, във връзка с упражнени права
по емисия варанти, „БФБ“ АД едновременно променя:

1.
Размера на емисията акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код BG1100042057,
борсов код FPP, допусната до търговия на Сегмент за дружества със специална
инвестиционна цел на Основен пазар BSE, от 33 145 400 броя на 45 645 400
броя акции, считано от 16.08.2021 г.;

2.
Размера на емисията варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код
BG9200001162, борсов код FPPW, допусната до търговия на Сегмент за борсово
търгувани продукти на Основен пазар BSE, от 232 017 800 броя на 219 517 800
броя варанти, считано от 16.08.2021 г.

С
уважение,

 Райчо
Дянков

Председател
на СД и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ