КФН вписа емисия в размер на 12 500 000 броя нови акции

До Българска фондова борса АД

До Инвестиционната общност

С Решение № 569-Е/10.08.2021 г.,  Комисията за финансов надзор вписа емисия в размер на 12 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 33 145 400 лв. на 45 645 400 лв. чрез упражняване на права на притежателите на варанти, издадени от дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Увеличаването на капитала ще бъде използвано за придобиване на модерна, изцяло отдадена под наем, административна сграда в гр. София, ул. „Люба Величкова“ 9, съгласно овластяване на мениджмънта на дружеството от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 21 юли 2021 г.

Очакванията са сделката да бъде сключена до края на месец август 2021 г., като   приходите от имота са в рамките на 2,8 млн. лв. на годишна база.

С уважение,

Райчо Дянков

Председател на СД и Изпълнителен директор

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ