Уведомление за увеличаване на капитала с нови акции на ФПП АДСИЦ

До Комисия за финансов надзор

До Българска фондова борса АД

До Инвестиционната общност

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, с ЕИК 131457471, представлявано от изпълнителния директор Райчо Дянков, e-mail: office@fpp.bg

Правно основание: чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Относно: Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В законово определения срок, Ви уведомяваме, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти ISIN BG9200001162, са записани и изцяло заплатени 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) броя нови, обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Предвид това, към края на месец юли 2021 г., размерът на капитала на дружеството се е променил от 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) лева, на 45 645 400 (четиридесет и пет милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин) лева разпределени в съответния брой обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала на дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с вписване № 20210729131511  от 29.07.2021 г.     

С уважение,

Райчо Дянков    

Председател на СД и Изпълнителен директор

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ