Основна информация за увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

– Брой акции преди увеличението: 33 145 400;

– Брой издадени варанти: 232 017 800;

– Брой варанти, предложени за упражняване: 232 017 800;

– Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;

– Емисионна стойност на акциите: 1.00 лв.;

– Съотношение между издадените варанти и новите акции (варант/акции): 1/1;

– Увеличението на капитала се счита за успешно независимо от броя на упражнените варанти;

– Борсов код на издадените варанти: FPPW

– ISIN код на издадените варанти: BG9200001162;

– Начало на публичното предлагане: 18.06.2021 г.;

– Начало на подписката: 28.06.2021 г.;

– Край на подписката: 16.07.2021 г.;

– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД;

– Банка, в която е открита набирателна сметка: Обединена Българска Банка АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN:BG09UBBS80025019728950

– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили варанти до 25.06.2021 г.

– Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 23.06.2021 г.