ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение в местност "Св. Марина" за поземлен имот 67800.35.139

 
ОБЯВЛЕНИЕ за
инвестиционно намерение

от  „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 11457471, със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни Връх 51Б, представлявано
от Изпълнителния директор Райчо Николов Дянков, чрез пълномощника  Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова
за контакт: 0888/609009, v.kabzimalska@fpi.bg

Уведомяваме
всички заинтересовани лица, че „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ има следното
инвестиционно намерение в град Созопол, м. Санта Марина:

Изработване
на ПУП – ПРЗ за ПИ 67800.35.139 с цел обособяване на нов УПИ от имота и промяна
на предназначение на горска територия и застрояване на имота със сгради за
курорт и допълващи дейности.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Инвестиционното
намерение не засяга елементи на НЕМ, обекти, подлежащи на здравна защита или
територии за опазване на обектите на културно наследство, няма трансгранично
въздействие, няма промяна на съществуваща инфраструктура.

При
реализиране на инвестиционното намерение и експлоатацията му не се предвижда
генериране на отпадъци и отпадъчни води, както и емитиране на вредни, химични
или опасни вещества.

Реализирането
на инвестиционното намерение и експлоатацията му няма да окажат негативно
влияние върху околната среда.