УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ДО

                                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 ОТНОСНО:  Уведомление за сключен договор между  „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – град Банско, във връзка с прието на 17.09.2020 г. овластително решение от общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 

Правно основание: чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г.

 Уважаеми Дами и Господа,

На 01.10.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – град Банско. Договорът е сключен във връзка с приетото на 17.09.2020 г. овластително решение от общото събрание на акционерите.

 За „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, 

Р. Дянков – Изпълнителен директор