Промени в Устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ

На проведеното на 28.06.2019г ГОСА, акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ гласуваха промени в Устава на Дружеството, одобрени от КФН е Решение №646-ДСИЦ/23.04.2019г. Промените са вписани в Търговския регистър под номер 20190715155716. Текстът на Устава може да бъде прочетен на: http://www.fpp.bg/managment/35/company-documents