"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започва изплащането на дивидент за 2017г.

2 Ноември 2018г.

На основание чл.4 от ЗПЗФИ и чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН Ви информираме, че от 08.11.2018 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2017 г.

Размерът на дивидента е  112 694,36 лв. (сто и дванадесет хиляди,  шестстотин деветдесет и четири лв. и 36 ст.) или 0,0034 лв. (нула цяло и тридесет и четири хилядни лв.) брутен дивидент на акция.

Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 29 юни 2018 г. .

 

За информация:

Милена Захариева – Силаги

Тел. 02/8199103

Email: office@fpp.bg