Уведомление за промяна в дялово участие

    На 21.02.2018г „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ получи Уведомление за значително дялово участие от „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“. Основание за подаване на Уведомлението е разпореждане с акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

    Състоянието на притежаваните от този акционер правата на глас в емитента при предходно уведомление е било 5,05%. Настоящото състояние на правата на глас, притежавани от „Универсален пенсионен фонд – Бъдеще“ (управляван от „ПОД Бъдеще“ АД) е 958 447 броя акции или 2,89% от правата на глас. Уведомлението има за цел да оповести намаляването на участието под прага определен в чл.145 ал.1 от ЗППЦК.

   От уведомлението е видно също, че към 20.02.2018 г. другите управлявани от „ПОД Бъдеще“ АД пенсионни фондове притежават акции в емитента „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ, както следва: „ППФ Бъдеще“ – 134 000 броя акции или 0,40% от капитала и „ДПФ Бъдеще“ – 118 117 броя акции или 0,36 % от капитала.

За повече информация:
Милена Захариева – Силаги, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 103; e-mail: office@fpp.bg