Сделка на извънборсов сегмент

На 30.12.2017г., в 10,53 ч. на извън регулиран пазар бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 1 300 000/ един милион и триста хиляди/ броя по 0,70 лева за една акция или общо за 910 000.00/ деветстотин и десет хиляди / лева.