Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ бе овластен от Общо събрание на акционерите да придобие и развие на проект за офис сграда в кв. Хладилника, София

25 Януари 2017г.

    На 25.01.2016г бе проведено Извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на което Светът на директорите бе овластен да сключи следните сделки:

• Договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот, заедно с всички подобрения и приращения в имота, и издадени книжа и документи, включително, но не само: виза за проучване и проектиране, всички изработени, одобрени и съгласувани инвестиционни проекти и другите издадени строителни книжа, разрешение за строеж и договори с експлоатационни дружества;
• Договор за извършване на строително монтажни работи за изграждане в имота;
• Договор за сервизна поддръжка на Административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост, с 2 (две) подземни и 7 (седем) надземни нива, със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от 7 800 кв. м. (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м.

Очакваната стойност за придобиване на проекта е 17,4 милиона лева. 
   Г-н Моравенов, Изпълнителен директор на Фонда обяви пред акционерите, че плана на дружеството е финансирането на проекта да се осъществи най-вече със собствен капитал и по-малка част с дългов капитал. За целта от месец февруари ръководството на дружеството, заедно с обслужващото дружество и мажоритарен собственик „ФеърПлей Интернешънъл“ АД  ще стартират срещи с инвеститори и проучването на интерес към увеличение на капитала чрез упражняване на варанти. Търсеното увеличение на капитала ще бъде в размер от 8 млн. лв.
   Придобиването на инвестиционен имот генериращ дългосрочни приходи ще подобри качеството на портфейла на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и ще окаже положително въздействие върху печалбата на дружеството.
Икономическата изгода за „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и неговите акционери от осъществяването на предложените сделки се изразява в директно увеличение на печалбата за разпределение като дивидент на дружеството с размера на чистия доход от сградата. Очакванията на ръководството на дружеството са, че първата година на отразяване на тази печалба ще бъде 2018г., като нейният пълен ефект ще се наблюдава през 2019г. По прогнозни данни оперативната печалба на дружеството от придобиването на проекта ефективно ще се увеличи средно с около 2 000 000 лева на годишна база за периода на задържане на инвестицията . Дружеството планира да задържи проекта като инвестиционен имот дългосрочно.

***
    „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД. Oстаналите акционери са институционални инвеститори (11 пенсионни, 16 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и 283 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:
- „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;
- Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;
  – „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  – „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:
 – Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, ., категория „ Курорти”,май 2014 г.;
 – Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.
 – Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).
 – Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.
 – Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.
 – Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”;
 – Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.
 – Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Миглена Димитрова, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 103; e-mail: m.dimitrova@fpp.bg