Пприключване на подписката и резултат от публичното предлагане при издаване на емисия варанти

На основание чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 / 17.09.2003 г., и в срок Ви уведомяваме относно следното:

Публичното предлагане /подписката/ на 232 017 800 /двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя безналични, свободнопрехвърлими и поименни варанти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, проведено съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 18.08.2016 г., и въз основа на Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от КФН с Решение №707-Е/06.10.2016 г. и след оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК в Търговския регистър при Агенция по вписванията на дата 19.10.2016 г. и публикацията му в двата централни ежедневника – „Капитал Daily” и „Стандарт” на дата 13.10.2016 г., приключи успешно.

Подписката започна на 26.10.2016 г. и приключи на 02.12.2016 г. Лицата, придобили права съответни на притежаваните от тях акции или при борсовата им продажба в рамките на предвидения срок, блокираха/упражниха 33 145 400 /тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин/ броя права, като 232 017 800 /двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин/ броя варанти бяха записани и емисионната им стойност беше заплатена по набирателната сметка на Дружеството.

Емисионната стойност на записаните варанти в общ размер на 232 017,80 /двеста тридесет и две хиляди и седемнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в  банка „ОББ“ АД .

Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или със записването на варантите не са възниквали.
Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на новата емисия (емисия варанти) в „Централен депозитар” АД и за търговия на „БФБ-София” АД.