Уведомление за промяна в дялово участие

„ФеърПлей Интернешънъл“ АД е продало 4 750 000 бр. акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на дъщерното си дружество „ФеърПлей Къмършъл“ АД. По този начин намалява делът на пряко притежаваните от дружеството акции в капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от 11 302 072 бр. акции или 34,10% от капитала на 6 552 072 бр. акции или 19,77 % от капитала. В същото време „ФеърПлей Интернешънъл“ АД запазва общия брой притежавани акции (пряко и чрез дъщерни дружества) от 21 263 136 бр. акции или 64,15% от капитала.