УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

   На 23.12.2015г. е получено Уведомление от „ФеърПлей Аграрен фонд” АД за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество. От него става ясно, че „ФеърПлей „ФеърПлей Аграрен фонд” АД” АД е придобило 695 652 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, представляващи 2,49 % от капитала.
   Актуалното състояние на правата на глас на „ФеърПлей Аграрен фонд”АД, следствие на извършеното прехвърляне е 4 624 652 броя или 16,57% от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.