УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

24.11.2015г. гр. София


На 24.11.2015г. е получено Уведомление от „ФеърПлей Аграрен фонд” АД за разкриване на дялово участие в публичнo дружество. От него става ясно, че „ФеърПлей „ФеърПлей Аграрен фонд” АД е придобило 3 757 000 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, представляващи 13,46% от капитала.
Актуалното състояние на правата на глас на „ФеърПлей Аграрен фонд”АД, следствие на извършеното прехвърляне е 3 929 000 броя или 14,08% от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.