УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

24.11.2015г. гр. София


На 24.11.2015г. е получено Уведомление от „ФеърПлей Интернешънъл” АД за разкриване на дялово участие в публично дружество. От него става ясно, че „ФеърПлей Интернешънъл” АД е продало 3 757 000 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, представляващи 13,46% от капитала.
Актуалното състояние на правата на глас на „ФеърПлей Интернешънъл” АД, следствие на извършеното прехвърляне е 11 974 224 броя или 42,9% от капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.