Решение за погасяване (плащане) по емисия обезпечени корпоративни облигации

 


 


Решение за погасяване (плащане) по емисия обезпечени корпоративни облигации


с ISIN код BG 2100030068 и емисия обезпечени корпоративни облигации


с ISIN код BG 2100002133, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ


 


На основание чл. 100ц, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК във вр. чл. 4 от ЗПЗФИ с настоящото Ви уведомяваме, че на проведено на 28.09.2015 година заседание на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис ” АДСИЦ са взети решения за погасяване (плащане) на облигационните заеми по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100030068 и емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002133, издадени от Дружеството, както следва:


1.      „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ да погаси предсрочно всички свои задължения по издадена от същото емисия облигации ISIN BG 2100030068, първа емисия, за 4 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с номинал от 1000 евро, с банка-довереник „Обединена Българска Банка” АД, с ЕИК 000694959, емитирана от Дружеството с цел финансиране изграждане на хотел „Свети Иван Рилски“ в гр.Банско, България, като изкупи до 100% от номинала на издадените облигации заедно с купонното и лихвено плащане на 15.11.2015г. (петнадесети ноември две хиляди и петнадесета година). Размерът на погасяваната главница е общо 1 519 000 (един милион петстотин и деветнадесет хиляди) евро за 3 920 (три хиляди деветстотин и двадесет) броя облигации или по 387.50 (триста осемдесет и седем евро и петдесет евроцента) евро на 1 (една облигация).


Погасяването да се извърши посредством рефинансиране със средства от банков кредит и при условията на одобрения Проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации от 2006 г., и условията за упражняване на кол опция, приети на проведено на 10.02.2014 година извънредно общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100030068.


2.      „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ да погаси предсрочно всички свои задължения по издадена от същото емисия облигации ISIN BG2100002133, втора емисия, за 2 400 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинал от 1000 евро, с банка-довереник „Алианц Банк България” АД, с ЕИК 128001319, емитирана от Дружеството с цел финансиране изграждане на обекти във вилно селище “Санта Марина“, гр. Созопол, България, като изкупи до 100% от номинала на издадените облигации заедно с купонното и лихвено плащане на 31.10.2015г. (тридесет и първи октомври две хиляди и петнадесета година). Размерът на погасяваната главница е общо 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) евро за 2 400 (две хиляди и четиристотин) броя облигации или по 812.50 (осемстотин и дванадесет евро и петдесет евроцента) евро на 1 (една облигация).


Погасяването да се извърши посредством рефинансиране със средства от банков кредит и при условията на одобрения Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти от 2013 г., и условията за упражняване на кол опция, приети на проведено на 10.02.2014 година извънредно общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100002133.