„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2014 година

 


• 16,5 млн.лв. приходи от дейността;
• – 2,9 млн. лв. финансов резултат за счетоводни цели;


София, 31 март  2015 г.
 


   „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) отчита 16,5 млн. лв. приходи от дейността и загуба от 2,9 млн. лв. за 2014 г.
Съгласно отчета за всеобхватния доход на дружеството нетните приходи от продажби на продукция (имоти) за годината са 8,9 млн. лева. Те се формират от приключване на договори за продажбата на 55 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и Марина Хил”, гр. Черноморец.
   Останалата част от приходите са от продажба на дълготрайни материални активи и инвестиционни имоти, както и приходи от продажба на обзавеждане към продадените апартаменти, наем и експлоатация на инвестиционни имоти и други.  
   Дружеството приключва 2014 г. с отрицателен финансов резултат от 2,9 млн. лв., който се дължи на 1,4 млн. лв. загуба от дейността и 1,5 млн.лв. преоценка на инвестиционни имоти.
   На 24 февруари тази година дружеството стартира строителството на първата сграда от нов жилищен комплекс в София, в непосредствена близост до Националната спортна академия.

 Показатели в хил.лв.


 Към 31.12.2014г.


 Към 31.12.2013г.

 Нетни приходи от продажба на продукция 8 948 17 653
 Приходи от дейността 16 549 20 795
 Разходи за дейността 19 518 31 144
 Разходи за лихви 1 019 1 321
 Финансови разходи 2 538 11 810

 в т.ч. фин. разходи за обезценка

 1 516 10 484
 Финансов резултат преди обезценка на активи -1 465 108
 Финансов резултат след обезценка на активи -2 969 -10 349
 Нетна стойност на активите (НСА) 50 869 53 838
 НСА на една акция 1,82 1,93 Продажби


 2014


 2013


 %

 Брой сключени договори за продажби   

 Брой апартаменти

 33 80 -59%

 кв.м.

 2 678 6 564 -59%

 Стойност в лв., без ДДС

 4 898 456 12 691 725 -61%

 Приходи


 2014


 2013


 %

 Брой отчетени апартаменти   

 Брой апартаменти

 55 102 -46%

 кв.м.

 4 550 8 020 -43%

 Стойност в лв., без ДДС

8 947 433  17 653 531 -49%
   Към края на месец декември 2014 г. дружеството има 18 неприключили договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 2,4 млн.лв. през 2015 г. и  376 хил. лв през 2016 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 56 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 15 договорни фонда, 1 инвестиционно дружество) и над 360 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на 2014 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 369 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 205 млн. лв.Проектите на дружеството са отличени с множество награди: Ваканционно селище „Санта Марина” е първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellеnce Golden Winner, категория „ Курорти”, май 2014 г.
 Ваканционно селище “Санта Марина” е носител на голямата награда в конкурса FIABCI Prix D’Excellеnce Awards, април 2013 г.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е удостоено с приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”; Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


 Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


 


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:


 „Инвеститор на Годината” в сектор „Туризъм“ 2013 г. за инвестицията на дружеството във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол;


 Призьор в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”;


 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


  „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България.


 


–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg