Решения на Извънредното общо събрание на облигационерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ

   На основание чл. 4 от ЗПЗФИ, с настоящото Ви уведомяваме, че на проведено на 10.02.2014 година в гр. София, извънредно общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис ” АДСИЦ от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100030068, свикано от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД (банка довереник на облигационерите) на основание чл. 100а, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 23.01.2014 година облигационерите приеха, предложените от Общото събрание на акционерите на Дружеството, промени в условията на описаната емисия, както следва:
1.) Удължава се падежа на издадената от “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ емисия облигации с ISIN код BG 2100030068 с 36 (тридесет и шест) месеца или до 15.08.2017 г. (петнадесети август две хиляди и седемнадесета година).
2.) Въвежда се нов план на купонните плащания.
3.) Въвежда се нов амортизационен план на главницата
4.) Променят се условията на съществуващата Кол опция.


   Повече информация може да бъде намерена на корпоративната страница на дружеството в рубриката ”Общи събрания”.