"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започна изплащането на дивидент за 2012г.

   На основание чл.4 от ЗПЗФИ и чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН Ви информираме, че от 18.12.2013 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2012 г.
   Размерът на дивидента е  1 786 411.84 лв. (Един милион седемстотин осемдесет и шест хиляди,  читиристотин и единадесет лв. и 84 ст.) или 0,032 лв. (нула цяло и тридесет и две стотни лв.) брутен дивидент на акция.
   Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 15 май 2013 г.