"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ сключи предварителен договор за продажба на имот

   На основание чл. 4 от ЗПЗФИ, Ви уведомяваме, че на 04.07.2013 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ подписа предварителен договор за продажба на урегулиран поземлен имот с площ 14 042 кв. м. на стойност 4,037 млн. лв. без ДДС. Имотът се намира в гр. Пловдив, отчита се в баланса на дружеството като инвестиционен имот, държан с цел препродажба с балансова стойност 7,531 млн. лв. и пазарна стойност по последна преоценка към 31.12.2012г. 4,743 млн. лв. Купувач е чуждестранен инвеститор.
   Подписването на окончателен договор за продажба на имота е свързано с изпълнението на няколко отлагателни условия.
   В тази връзка информираме, че към момента не е уговорена дата на окончателен договор и няма гаранция, че прехвърлянето на правото на собственост ще се извърши до края на текущата финансова година.