КФН потвърди проспект на облигационната емисия на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ

   На свое заседание от 24 юни 2013г., Комисията за финансов надзор е потвърдила коригирания проспект за допускане до търговия на облигации на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, гр. София. Емисията е с цел търговия на регулиран пазар и е втора по ред на Дружеството. Размерът й е  2 400 000 евро,  разпределени в 2 400 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер на 3 месечен EURIBOR + 550 базисни точки, но не по-малко от 6,50% годишно. Датата на емитиране на емисията е 31.01.2013 г., а падежа й 31.01.2021 г. Емисията е вписана във водения от КФН регистър.