Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 2 към чл. 6.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 2 към чл. 6.