Вътрешна информация по чл. 4 от ЗПЗФИ относно проведеното днес Общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG2100002133.

   На основание чл. 4 от ЗПЗФИ, Ви уведомяваме, че на проведеденото днес 19.02.2013 г. първо общо събрание на облигационерите на корпоративна емисия на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с ISlN код BG 2100002133, бе одобрен избора на „Алианц Банк България” АД за банка-довереник на облигационерите. 


   Общото събрание  на облигационерите одобри и Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите”, сключен между „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и „Алианц Банк България” АД.