„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2011 г.

   
На основание чл.4 от ЗПЗФИ и чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН Ви информираме, че от 28.11.2012 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2011 г.
    Размерът на дивидента е 2 009 713.32 лв. (Два милиона и девет хиляди, седемстотин и тринадесет лв. и 32 ст.) или 0,036 лв. (нула цяло и тридесет и шест стотни лв.) брутен дивидент на акция.
   Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 30 май 2012 г.