Извънредно общо събрание на акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на 10.12.2012 г.

   Съветът на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 02.11.2012 г. е взел решение за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите.
   Събранието ще се  да се проведе на 10.12.2012г. от 10:00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 51 Б при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за издаване от “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на емисия корпоративни обезпечени облигации (сключване на облигационен заем).
2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.
3. Разни.   При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.12.2012 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.