„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2011 година

•       2,18 млн.лв. финансов резултат за разпределение
•     32,70 млн.лв. приходи от дейността
•      -2,02 млн.лв. финансов резултат за счетоводни цели

София, 27 март  2012 г.

 „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) отчита 2,180 млн. лв. финансов резултат, подлежащ за разпределение на дивиденти за финансовата 2011 г.
Съгласно отчета за всеобхватния доход на дружеството нетните приходи от продажби на продукция (имоти) за годината са 29,6 млн. лева. Те се формират от приключване на договори за продажбата на 164 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол, „Св. Иван Рилски”, гр.Банско и Марина Хил”, гр. Черноморец.
Счетоводният резултат на фонда за 2011 г. е загуба в размер на 2.02 млн.лв. Реализираната загуба е в резултат на нетен спад в стойността на инвестицианните имоти вследствие на извършената годишна преоценка по пазарни цени.

 Показатели в хил.лв.  Към 31.12.2011   Към 31.12.2010  %
 Нетни приходи от продажба на продукция (апартаменти)  29 557  24 161  22%
 Приходи от дейността  32 704  27 107  21%
 Разходи за дейността  34 724  29 994  16%
 Финансов резултат  (2 020)  (2 887)  30%
 Финансов резултат за разпределение  2 180  114  1 810%
 Финансови разходи в т.ч.:  6 601  6 107  8%
 – Финансови разходи от преоценки на инв. имоти  4 112  3 001  37%
 Нетна стойност на активите (НСА)  68 519  70 651  – 3%
 НСА на една акция  1,23  1,27  – 3%

 Отчетени приходи  2011  2010  %
 Брой отчетени апартаменти      
 Брой апартаменти  164  131  25%
 кв.м.  13 314  10 413  28%
 Стойност в лв., без ДДС  29 476 029  23 043 677  28%
    Нарастването на финансовия резултат за разпределение на дружеството през 2011 г. се дължи на ръста в броя на отчетените апартаменти през 2011 г. спрямо предходната финансова година.
 Реализирани продажби  2011  2010  %
 Брой сключени договори за продажби      
 Брой апартаменти  136  163  – 17%
 кв.м.  11 537  12 908  – 11%
 Стойност в лв., без ДДС  25 361 363  29 239 302  – 13%
   Към края на 2011 г. дружеството има 109 нефинализирани договори за продажба, които се очаква да реализират допълнителни приходи от 19,6 млн.лв. до края на 2013 г.

***

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/  и второто по този показател сред първите десет АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти, по статистика на КФН към края на 2010 г.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,58 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

    „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

    „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

    Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

    Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

    Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

    Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

    Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg