„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2010г.

От 30 септември 2011 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2010 г.
Размерът на дивидента е 111 650,74 (Сто и единадесет хиляди, шестстотин и петдесет лв. и 74 ст. ) лв. или 0,002 лв. (нула цяло и две хилядни лв.) брутен дивидент на акция. Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 27 април 2011 г.