Общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

На 13 май 2011 г. в БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на общо събрание на облигационерите (ОСО) на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ-София (6F3A), както следва:
ТБ ОББ в качеството й на Довереник на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100030068, издадена от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ-София (6F3A), свиква ОСО на 02.06.2011 год. От 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51В, Административна сграда на FPI Бизнес център, зала ет.2 при следния дневен ред:


– Удължава срока на емисията с 36 месеца, или до 15.08.2014 г.;
В случай, че бъде взето решение за удължаване срока на емисията по предходната точка, ОСО взема и решения за:
– Променя размера на лихвеното плащане към всяко съответно 6-месечие, считано от купонното плащане на 15.02.2012 г. (включително) до окончателното погасяване на облигационния заем, както следва: 6 месечния EURIBOR с добавка от 4%, но не по-малко от 7,25% годишно;
– Въвежда нов план на купонните плащания, като към тези от досегашния план се добавят нови;
– Въвежда нов амортизационен план на главницата;
– Приемане на решение за въвеждане на кол опция, както следва: Емитентът има право да изкупи до 100% от номинала на емисията на датата на определени купонни плащания;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на участие имат лицата, придобили облигации до 3 дни преди датата на ОСО.
Поканата е обявена в Търговския регистър на 18 май, 2011 г.