Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на Дружеството

На 05.04.2011г. в БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100е, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК за периода 01.01 – 31.03.2011 год., за изпълнение на задълженията по емисия облигации издадени от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /BFPP/ с ISIN код BG2100030068.


Съдържанито на отчета може да бъде открито в рубриката Отчети на www.fpp.bg.