Информация по чл.82б от ЗППЦК за "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ през 2010 г.

   Документът е изготвен в съответствие с чл.82б от ЗППЦК и препраща към цялата информация, която "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е публикувало и предоставило на разположение на обществеността през 12-те месеца на 2010 г.
   "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е разкривал информация чрез предоставянето й на Комисията за финансов надзор чрез платформата e-Register
(www.e-register.fsc.bg) и на Българска фондова борса (БФБ) чрез платформата
X3 (www.extri.bg).
   Дружеството е предоставило информация на обществеността и чрез своята интернет страница – (www.fpp.bg).

   Целият документ е представен под формата на прикачен файл.