„ФеърПлей Пропъртис” публикува одитиран финансов отчет за 2010 година

•    114 хил.лв. финансов резултат за разпределение
•      27 млн.лв. приходи от дейността
•     – 2,9 млн. лв. финансов резултат

София, 17  март  2011 г.

 „ФеърПлей Пропъртис” (FPP 6F3) отчита 114 хил. лв. финансов резултат за разпределение.
Съгласно отчета за всеобхватния доход на дружеството нетните приходи от продажби на продукция (имоти) за годината са 24 млн. лева. От тях 95 % или 23.044 млн. лв. се формират от приключване на договори за продажбата на 131 апартамента в комплексите „Санта Марина”, гр.Созопол и „Св. Иван Рилски”, гр.Банско. Останалите 5% или 1.117 млн.лв. се формират от продажбата на право на строеж.
Финансовият резултат на фонда за 2010 г. е загуба в размер на 2.887 млн.лв. Реализираната загуба е в резултат на годишните преоценки на инвестиционни имоти.

 Показатели в лв. 2010г. 2009г. Изменение
 Нетни приходи от продажба на продукция 24 161 000 22 331 000 8%
 Приходи от дейността 27 107 000 29 919 000 -9%
 Разходи за дейността 29 994 000 28 286 000 6%
 Приходи/ Разходи от преоценки на инвестиционни имоти -3 001 000 630 000 
 Финансов резултат за разпределение 114 000 1 004 000 -89%
 Печалба/ Загуба от дейността -2 887 000 1 633 000 -277%
 Нетна стойност на активите (НСА) 70 651 000 74 515 000 -5%
 НСА на една акция 1,27 1,33 -5%

 Сключени договори за продажби 2010г. 2009г. Изменение %
 Брой апартаменти 163 166 -2%
 Кв.м. 12 958 12 604 3%
 Стойност в лв.,без ДДС 29 239 302 27 978 546 5%
 Отчетени приходи от продажби 2010г. 2009г. Изменение %
 Брой отчетени апартаменти 131 111 18%
 Кв.м. 10 413 8 865 17%
 Средна продажна цена лв/кв.м., без ДДС 2 213 2 519 -12%
 Приходи от продажби на апартаменти в лв.,без ДДС 23 043 677 22 330 828 3%
 Отчетна стойност на продадените апартаменти в лв.,без ДДС 14 034 864 11 957 495 17%
 Резултат от продажбите в лв.,без ДДС 9 008 814 10 373 333 -13%

Намалението на финансовия резултат за разпределение на дружеството през 2010 г. се дължи на по-ниската средна продажна цена на отчетените апартаменти спрямо тази от 2009 г.
Към края на 2010 г. компанията има 135 нефинализирани договори за продажба, от които се очакват допълнителни приходи в размер на 23.8 млн.лв. през следващите три години.
***

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е едно от най-големите по активи дружества за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,58 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2010 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 381 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на  годината са в размер на 183 млн. лв.

Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;
  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;
  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те    най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са носители на наградите:

  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, Созопол с приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006” и отличие за интернет страницата му „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал Албена 2008;
  • „Най-добър морски проект” за ваканционно селище „Санта Марина” , гр. Созопол – от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия;
  • Златен приз “Най-добър проект в България за 2010 година” за проект “Санта Марина”, гр. Созопол на руското издание – Homes Overseas;
  • Годишна награда за 2009 година на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в категорията най-добър четири звезден ваканционен хотел  за проекта на дружеството Спа хотел „Св. Иван Рилски”, гр.Банско;
  • Приз „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.”  за  ваканционно селище „Санта Марина”, Созопол на Годишните награди на БХРА.

–––––––––––––––––––––––-

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 81 99 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg