Промяна в дяловото участие на „ФеърПлей Интернешънъл” АД в капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

   На основание чл.148б от ЗППЦК, Ви информираме за промяна на дяловото участие на  „ФеърПлей Интернъшънъл” АД в капитала на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ, както следва: 
   Към 24.02.2011г. в резултат на извършена продажба на акции, делът на „ФеърПлей Интернъшънъл” АД е 64,579%.